uduszenimodaHomeO ProjekcieInspiracjeGaleriaAutorzyKontakt

Projekt stworzyli

Jacek Szycht

Doro­ta Androsz

Justy­na Bartoszewicz

Nata­lia Rejszel

Alek­san­dra Maliszewska

Jakub Bru­szew­ski

Andrzej Peszel

Autorzy — biogramy

Jacek Szycht — foto­graf, desi­gner, reali­zu­je pro­jek­ty edy­tor­skie, arty­stycz­ne i komer­cyj­ne. Na co dzień zaj­mu­je się pra­cą kon­cep­cyj­ną i este­ty­ką pro­duk­tu. Autor m.in. wysta­wy Epo­ki War­sza­wy (2014 rok), pre­zen­tu­ją­cej foto­gra­fie w pięt­na­stu róż­nych okre­sach histo­rii sto­li­cy mię­dzy 1668 a 1983 rokiem, a tak­że pre­zen­to­wa­ne­go w Sopo­cie w Teatrze BOTO w 2018 r. cyklu foto­gra­fii stro­bo­sko­po­wych pt. DYS­TO­PIA. Wyko­ny­wał sesje zdję­cio­we dla CITI Bank, Nespres­so, Sisley, Uni­ver­si­ty of War­saw, The Engi­ne­ers Band, CIO ROKU, TVN TUR­BO, Justy­na Recze­nie­di (Polish Natio­nal Ope­ra), Fami­ly Boun­ce, UOKiK, MOSTRA­MI, Łukasz Jemioł (Show), Robert Kupisz (Show), Vio­la Śpie­cho­wicz (Show), Lira Vega, CLEO, Liroy, ICHF PAN, Forza Ita­lia, Hill&Knowlton Pol­ska, SCV, SKILL Events, PWA World Tour Wind­sur­fing, TAU­RON, NOWA MUZY­KA FESTI­VAL, Moni­ka Pta­szek, Anna Stel­masz­czyk, Polish Natio­nal Radio Sym­pho­ny Orche­stra (Kato­wi­ce), MUSA­IC Karo­li­na Brod­nie­wicz, Maja Olen­de­rek Ensem­ble, NOKIA, Watch­Me Club, Wód­ka Żołąd­ko­wa Gorz­ka, FER­RE­RO, Stu­dio­Ga­raż, Podró­że Maga­zi­ne, Seba­stian Szy­mań­ski, BK Bro­ke­rzy i Konsultanci.

Doro­ta Androsz — aktor­ka teatral­na i fil­mo­wa, per­for­mer­ka, reży­ser­ka. Absol­went­ka PWST w Kra­ko­wie, filia we Wrocławiu.W latach 2004 – 2007 zwią­za­na z teatrem Pol­skim w Bydgoszczy.Od roku 2007 aktor­ka Teatru Wybrze­że w Gdań­sku. Gra­ła m.in. w spek­ta­klach Mar­ci­na Libe­ra, Ewe­li­ny Mar­ci­niak, Wik­to­ra Rubi­na czy Ada­ma Orze­chow­skie­go. Wyre­ży­se­ro­wa­ła nie­za­leż­nie spek­ta­kle nad Czar­nym Jezio­rem Dei Loher i fetish.wtf. W 2018 roku debiu­to­wa­ła jako reży­ser­ka w Teatrze Pol­skim w Byd­gosz­czy spek­ta­klem Koniec Miło­ści Pas­ca­la Ram­ber­ta. Asy­sto­wa­ła przy spek­ta­klu Hun­ger w reż Luka Per­ce­va­la w Tha­lia The­ater w Hamburgu.Realizowała czy­ta­nia w ramach PC Dra­my i Rezy­den­cji Sopot non Fic­tion. Jako per­for­mer­ka i autor­ka tek­stów współ­pra­co­wa­ła m.in. z Anną Kal­waj­tys, trój­miej­skim Teatrem Ama­reya oraz Miko­ła­jem Miko­łaj­czy­kiem i Gru­pą Spek­ta­klo­wą GS Zakrze­wo. Współ­pra­co­wa­ła rów­nież z trój­miej­ską autor­ką dra­ma­tów Ritą Jankowską.

Justy­na Bar­to­sze­wicz - Absol­went­ka PWST w Kra­ko­wie, filia we Wro­cła­wiu. Aktor­ka fil­mo­wa, teatral­na, dub­bin­go­wa, od 2007 zwią­za­na z Teatrem Wybrze­że w Gdań­sku. Wykła­dow­czy­ni na UG, na wydzia­le WOFi­KA; instruk­tor­ka w Open Voice Stu­dio; wpół­pra­cu­je rów­nież z Gdyń­ską Szklo­łą Fil­mo­wą. Pomy­sło­daw­czy­ni Gru­py AT we Wro­cła­wiu oraz twór­czy­ni wspól­nie z tan­cer­ką Ulą Zerek Pro­jek­tu Polka Dot. Na ekra­nie wystą­pi­ła m.in. w Kamer­dy­ne­rze, Jasmi­num, The Worst case sce­na­rio. Współ­pra­co­wa­ła przy spek­ta­klach: z Teatrem Capi­tol we Wro­cła­wiu, z Teatrem Pieśń Kozła, z Teatrem Jele­nio­gór­skim, z bel­gij­skim arty­stą Janem Fabre, Teatrem im Oster­wy w Lubli­nie, z trój­miej­skim Teatrem BOTO, Teatrem na Pla­ży oraz przy ostat­nim pro­jek­cie na PPA z bry­tyj­ską gru­pą The Tiger Lillies.

Nata­lia Rej­szel — Absol­went­ka Sce­no­gra­fii Uni­wer­sy­te­tu Arty­stycz­ne­go w Pozna­niu ze spe­cjal­no­ścią pro­jek­to­wa­nia ubio­ru (2016) oraz Filo­zo­fii na Uni­wer­sy­te­cie Ada­ma Mic­kie­wi­cza w Pozna­niu (2013). Autor­ka sce­no­gra­fii fil­mo­wych oraz kostiu­mów teatral­nych. W 2017 roku uzy­ska­ła tytuł​„Naj­lep­szy Dyplom Magi­ster­ski ASP 2016” w kate­go­rii Moda wg maga­zy­nu​„Font nie czcion­ka”. Jej dyplom mag. został nomi­no­wa­ny do​„36 kon­kur­su im. M. Doko­wicz na naj­lep­szą pra­cę magi­ster­ską” oraz wysta­wio­ny w Muzeum Ślą­skim w Kato­wi­cach w ramach wysta­wy pół­fi­na­ło­wej​„Kon­kur­su o Nagro­dę Sce­no­gra­ficz­ną im. Jerze­go Moska­la”. Pra­co­wa­ła w Teatrze Pol­skim i Pol­skim Teatrze Tań­ca w Pozna­niu, w Teatrze im. H. Modrze­jew­skiej w Legni­cy, w Teatrze im. W. Sie­masz­ko­wej w Rze­szo­wie, oraz Col­le­gium Nobi­lium w War­sza­wie. Autor­ka m.in. sce­no­gra­fii do fil­mu​„Ryko­sze­ty” (reż J. Radej), czy​„Ogród” (reż. G. Gra­bow­ski i J. Świąt­czak), współ­two­rzy­ła war­stwę kostiu­mo­lo­gicz­ną takich pro­duk­cji jak tele­dysk​„Lost Me” Mary Koma­sy,​„Dir­ty Dan­cing – Music and Dan­ce Show” (reż. J. Lisew­ski), czy film fabu­lar­ny​„Smak Phở” Mari­ko Bobrik. Kostiu­mo­graf takich spek­ta­kli jak​„Wier­na Wata­ha” (reż. K. i P. Wolak),​„Dia­beł Łań­cuc­ki” (reż. L. Raczak),​„Poszu­ki­wa­cze Św. Paw­ła” (reż. J. Sto­lar­ski) oraz​„Vinum” (reż. P. Tetlak).

Alek­san­dra Mali­szew­ska - cha­rak­te­ry­za­tor­ka, obec­nie na eta­cie w Teatrze Wybrze­że w Gdań­sku. W latach 2011 — 2018 zwią­za­na z Teatrem Roma w War­sza­wie, autor­ka cha­rak­te­ry­za­cji do wie­lu fil­mów i tele­dy­sków, m.in. do wie­lo­krot­nie nagra­dza­ne­go fil­mu krót­ko­me­tra­żo­we­go w reż. Joan­ny Sata­now­skiej pt. Czarnowidzka.

Jakub Bru­szew­ski – basi­sta, per­ku­sjo­na­li­sta, kom­po­zy­tor, z wykształ­ce­nia tłu­macz i lek­tor języ­ka angiel­skie­go. Muzycz­nie udzie­la się w kil­ku war­szaw­skich zespo­łach. W trak­cie wie­lo­let­niej pra­cy sce­nicz­nej wziął udział w wie­lu kon­cer­tach, festi­wa­lach i kon­kur­sach muzycz­nych i wystą­pił na róż­nych sce­nach: Męskie Gra­nie, Festi­wa­le Fil­mów Fra­pu­ją­cych, Kino Pra­ha, Festi­wal Mło­dych Talen­tów Szcze­cin- nagro­da Grand Prix, Teatr Pino­kio Łódź, Mózg — Byd­goszcz, Blue Note Jazz Club – Poznań, Fabry­ka Trzci­ny – War­sza­wa i wie­le innych. 

Czy zgadzasz się na syntetyczny świat?

Wykonanie strony
www​.jjmh​.pl

HomeO ProjekcieInspiracjeGaleriaAutorzyKontakt