uduszenimodaHomeO ProjekcieInspiracjeGaleriaAutorzyKontakt

Uduszeni Modą

Czy ktoś mnie słyszy?

Jest rok 2030.

Ocalałam.

Żyję.

Prze­trwa­li nie­licz­ni, któ­rych orga­ni­zmy oka­za­ły się podatne. 

Chcie­li­śmy mieć wszyst­ko jed­no­ra­zo­we; słom­kę, spodnie i samochód. 

Teraz syn­te­ty­ki mamy we krwi, best­sel­le­rem sta­ły się kre­my na gry­zą­ce tok­sy­na­mi powie­trze. Dzi­siaj już nikt nie nosi ubrań, my sta­li­śmy się nimi.
 

Nie wiem jak to się sta­ło, że uda­ło mi się prze­trwać. Dzi­siaj w wie­lu miej­scach tem­pe­ra­tu­ra powie­trza wzro­sła do 50 stop­ni, kie­dyś tęt­nią­ce życiem metro­po­lie zamie­ni­ły się w pusty­nie. Żyje­my w małych gru­pach. Trud­no powie­dzieć, czy przy­po­mi­nam jesz­cze człowieka. 

Nie wiem czy mnie sły­szysz, ale…

Czy takie­go jutra wyczekujesz? 

Czy zgadzasz się na syntetyczny świat?

Wykonanie strony
www​.jjmh​.pl

HomeO ProjekcieInspiracjeGaleriaAutorzyKontakt